Притежаваме значителен опит в одитирането на предприятия от различни отрасли на икономиката и сфери на дейност, като:

 • морски и автомобилен транспорт
 • пристанищни услуги
 • преработка на пластмаси
 • строителство
 • производство на облекла
 • услуги по разработване на софтуер
 • търговия
 • покупка и обзавеждане на недвижими имоти
 • туристически услуги
 • сондиране и хидроложки проучвания
 • юридически лица с нестопанска цел