• одит на финансови отчети, изготвени по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО)
  • договорени процедури относно финансова информация
  • водене на текущо счетоводство
  • изготвяне на годишни финансови отчети
  • консултации в областта на счетоводството, финансовия мениджмънт и данъчното облагане
  • консултиране на стопански комбинации и сделки с предприятия
  • организиране на семинари за обучение на счетоводители